Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


典刑典常也刑法也而去其師保在公宫故無師保也基於其身以𠑽

復其所基始也始更脩之於身以能復其先也及景子長於公宫景子文子

之子簡子之父趙成也從其王母在公宫未及教訓而嗣立矣亦能纂脩

其身以受先業無謗於國順德以學子學教擇言以

教子擇師保以相子今吾子嗣位有文之典刑有景

之教訓重之以師保加之以父兄同宗之父兄子皆䟽之

以及此難荀士之難夫尹鐸曰思樂而喜思難而懼人之

道也委土可以為師保吾何為不增言見壘培可以戒懼足當師保

何為不增是以脩之庶曰可以鑑而鳩趙宗乎鑑鏡也鳩安也

罰之是罰善也罰善必賞惡臣何望矣簡子説曰微