Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之太宰諸矦之師也君有蠻荆之虞故命晉以禮佐助周公與兄弟之國相見令朝聘天子息君憂周之

今君掩王東海以淫名聞於天子掩葢也淫猶僭也名號也

有短垣而自踰之垣者喻禮防雖短不可踰也王室雖卑不可僭也況蠻荆

則何有於周室言吳姬姓而自僭號況於蠻荆有何義於周室而不為乎夫命圭

有命固曰吳伯不曰吳王命圭受賜圭之䇿命周禮伯執躬圭吳本稱伯故曰

諸矦是以敢辭辭不事吳也夫諸矦無二君而周無二

王君若無卑天子以干其不祥干犯而曰吳公孤敢

不順從君命長弟許諾長先也弟後也吳王許諾乃𨓆就幕

而會幕帳吳公先歃晉矦亞之吳王既會越聞愈章

恐齊宋之為己害也乃命王孫雄先與勇獲帥徒師