Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/136

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


萬人以事君也言赦越罪是得帶甲萬人事君也無乃即傷君王之

所愛乎與其殺是人也寧其得此國也其孰利乎

也言戰而殺是萬人與安而得越國二者誰為利乎夫差將欲聽與之成子胥

諫曰不可夫吳之與越也仇讎敵戰之國也三江環

之民無所移環繞也三江松江錢塘浦陽江也言此二國之民三江繞之遷徙非吳則越也

有吳則無越有越則無吳言勢不兩立也將不可改於是矣

言滅之之計不可改易也員聞之陸人居陸水人居水夫上黨之

黨所也上所之國謂中國也我攻而勝之吾不能居其地不能

乘其車言習俗之異也説云吳是時未知以車戰申公巫臣使其子狐庸教之昭謂狐庸敎吳魯

成公時也至此哀元年歴五公矣非未知也吳地勢自習水耳夫越國吾攻而勝之