Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/146

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


也吾已斷之矣貳二也二言隂謀淫佚也果興師而伐吳戰於五

五湖今太湖也不勝棲於㑹稽王召范蠡而問焉曰吾不

用子之言以至於此為之奈何范蠡對曰君王其忘

之乎待盈者與天定傾者與人節事者與地王曰與

人奈何已在傾危故先問與人范蠡對曰卑辭尊禮言當卑約其辭尊重

其禮以求平也玩如女樂玩好珍寶也女樂謂士女女於士大夫女女於大夫尊之以

謂之天王也如此不已不已謂吳不釋也又身與之市市利也謂委管

籥屬國家以身隨之王曰諾乃令大夫種行成於吳曰請士女

女於士大夫女女於大夫隨之以國家之重器重器寶器

吳人不許大夫種來而復往曰請委管籥屬國家