Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


若合而函吾中合合戰也函人也中中軍也吾上下必敗其左右

晉上下軍必敗楚之左右軍也則三萃以攻其王族必大敗之萃集也時

晉有四軍言三集者中軍先入而上下及新軍乃三集以攻之欒書從之大敗楚師

王親面傷則雝子之為也王楚恭王也面傷謂呂錡射其目昔陳公

子夏為御叔取於鄭穆公公子夏陳宣公之子御叔之父也為御叔取鄭穆公

少妃姚子之女夏姬也生子南子南之母亂陳而亡之子南夏徵舒之

字也御叔蚤死陳靈公與孔寧儀行父淫夏姬徵舒殺靈公楚莊王以諸侯討之而滅陳使子南

戮於諸侯言為諸矦所戮在魯宣十一年莊王既以夏氏之室賜申

公巫臣則又𢌿之子反卒於襄老𢌿予也巫臣楚申公屈巫子靈也子

反司馬公子側也襄老楚連尹也初莊王欲納夏姬巫臣諫王曰不可君召諸侯以討辠也今納夏姬貪