Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


戚徼寵澤子從簡當奏𥙷舊制宰相奏子

起家即授水部貟外郎加朝階公奏曰臣

昔忝甲科及第釋褐止授六品京官况天

 下才能老於巖穴不能霑寸禄者無限今

從簡始離襁褓一物不知膺此寵命恐罹

隂譴止乞以臣釋褐所授官𥙷之固讓方

允止授六品京官自爾爲制湘山野録

吕蒙正不喜記人過初叅知政事入朝堂有

朝士於簾内指之曰是小子亦叅政邪蒙

 正佯爲不聞而過之其同列怒令詰其官