Page:Sibu Congkan0268-朱熹-五朝名臣言行錄-6-1.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


位姓名蒙正遽止之罷朝同列猶不能平

悔不窮問蒙正曰若一知其姓名則終身

 不能復忘固不如母知也且不問之何損

時皆服其量

吕文穆公以寛厚爲宰相 太宗尤所眷遇

有一朝士家藏古鑑自言能照二百里欲

 因公弟獻以求知其弟伺間從容言之公

 𥬇曰吾面不過楪子大安用照二百里其

 弟遂不復敢言聞者歎服以謂賢於李衛

 公逺矣盖寡好而不爲物累者昔賢之所