Page:Sibu Congkan0269-朱熹-五朝名臣言行錄-6-2.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 始令下唯通城一郷不變其後別自爲縣

 民亦貧至今也

公在崇陽甞坐城門下見里人有負菜而歸

者問何從得之曰買之市公怒曰汝居田

里不自種而食何惰邪笞而遣之

公在銀臺時張永德爲并代帥小校犯法杖

之而死有詔按罪公封還詔書曰永德方

被邊𭔃(⿱艹石)責一小校遂摧辱之臣恐帥體

輕而小人慢上矣不納旣而果有營卒脅

刺其大校者 上始寤公言面加慰勞神道