Page:Sibu Congkan0376-唐慎微-重修政和證類本草-12-01.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


萬殊指掌斯見将使合和者得十全之效飲餌者無未逹之

疑納斯民扵夀康召和氣扵穹壤太平之致兹有助焉

不該通職預編述仰奉宸㫖深愧寡聞嘉祐六年九月日朝

奉郎太常愽士充集賢校理新差知頴州軍州兼管内勸農

及管句開治溝洫河道事𮪍都尉借紫臣蘇頌謹上

    開寳重定序

三墳之書神農預其一百藥既辯本草存其録舊經三卷世

所流傳名醫别録互為編纂至梁正白先生陶景乃以别録

叅其本經朱墨雜書時謂明白而又考彼功用為之注釋列

為七卷南國行焉逮乎有唐别加參校増藥餘八百味添注

為二十一卷本經漏功則𥙷之陶氏誤說則證之然而載歴

年祀又踰四百朱字墨字無本得同舊注新注其文互闕非