Page:Sibu Congkan0445-魏徵-羣書治要-16-03.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


重於疾日。曠也大師也,不以詔,是以飮之。」詔,吿也。太師,典司奏

也。「爾飮調何也?」曰:「調也君之褻臣也,爲一飮一

食,忘君之疾,是以飮之。」言調貪酒食也。褻,嬖也。近臣亦當規君疾憂也。

「爾飮何也?」曰:「蕢也宰夫也,非刀𠤎是供,又敢與

知防,是以飮也。」防,禁放溢者也。平公曰:「寡人亦有過焉,

酌而飮寡人。」聞義則服。杜蕢洗爵而揚觶,擧爵於君。公謂

侍者曰:「如我死,則必無廢斯爵。」欲後世以爲戒。至于今,

旣畢獻,斯揚觶,謂之杜擧。此爵遂因杜蕢爲名。畢獻,獻賓與君也。

孔子過泰山側,有婦人哭於墓者而哀,夫子式