Page:Sibu Congkan0506-釋道世-法苑珠林-36-18.djvu/171

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


岱委其狀美女衣青衣見之以桃匕刺之而呼其名

則得之又金之精名曰倉𠹔狀如豚居人家使人不

冝妻以其名呼之則去又水之精名曰㒺𧰼其狀如

小兒赤目黒色大耳長爪以索縛之則可得烹之吉

又故門之精名曰野狀如侏儒見之則拜以其名呼

之冝飲食又故澤之精名曰冤其狀如虵一身兩頭

五彩文以其名呼有使取金銀又故廢丘墓之精名

曰無狀如老役夫衣靑衣而操杵好舂以其名呼之

使人冝禾穀又故道徑之精名曰忌狀如野人行歌

以其名呼之使人不迷又故車之精名曰寧野狀如