Page:Sibu Congkan0506-釋道世-法苑珠林-36-18.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


寶有四神徳云何成就七寶一金輪寶二白𧰼寶三

紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶餘經名典財寶七主

兵寶云何金輪寶成就若轉輪聖王出閻浮提地刹

利水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯上髙殿上

與婇女衆共相娯樂天金輪寶忽現在前輪有千輻

灮色具足天金所成天匠所造非世所有輪徑丈四

輪王見已黙自念言我曾從先㝛諸舊聞如是語若

刹利王水澆頭種以十五日月滿時沐浴香湯升法

殿上婇女圍遶自然金輪忽現在前輪有千輻灮色

具足天匠所造非世所有輪徑丈四是則名為轉輪