Page:Sibu Congkan0506-釋道世-法苑珠林-36-18.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


群臣及四種兵乘空而上四天遥見甚懐恐怖即合

軍衆出外拒之竟不柰何頂生於中優游受樂經十

億嵗意中復念欲升忉利即與群臣𮛫虚登上時有

五百仙人住在須彌山腹王之𧰼馬𡱁尿下落汙仙

人身諸仙相問何緣有此中有智者告衆人言吾聞

頂生王欲上三十三天必是𧰼馬失此不浄仙人忿

恨便結神咒令頂生王及其人衆悉住不轉王後知

之即立誓願若我有福斯諸仙人悉皆當來承王威

感五百仙人盡到王邊扶輪御馬共至天上未到之

頃遥覩天城名曰快見其色皦白高顯殊特此快見