Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


求福乃更得禍乃或作反乃更或作乃反由此觀之佛不足事亦可知矣

事上或有信字新舊史无事字有信字髙祖始受隋禪則議除之當時羣臣材

識不逺不能深知先王之道古仐之宜推阐聖明以救斯弊

其事遂止臣常恨焉材識新舊史作識見知新舊史作䆒聖明或作明聖伏惟睿聖文

武皇帝陛下神聖英武數千百年巳來未有倫比即位之𥘉

即不許度人爲僧尼道士又不許創立寺觀不上方无即字創上方无許字

新舊史創作别臣常以爲髙祖之志必行於陛下之手仐縱未能即

行豈可恣之轉令盛也常新舊史作當時二字新史无轉字今聞陛下令羣僧

迎佛骨於鳯翔御樓以觀舁入大内又令諸寺遞迎供養臣

雖至愚必知陛下不惑於佛作此崇奉以祈福祥也迎新史作加或

直以年豐人樂徇人之心爲京都士庶設詭異之觀戯翫

之具耳安有聖明(⿱艹石)此而肯信此等事哉年豊人楽新舊史作豊年之楽或无

然百姓愚SKchar易惑難曉苟見陛下如此將謂眞心事佛皆