Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


云天子大聖猶一心敬信百姓何人豈合更惜身命云上或无皆字

敬倍新史作信向何人新舊史作微賤豈合更惜方无豈合字而有於佛二字舊史无更字今从新史焚頂燒

指百十爲羣解衣散錢自朝至暮轉相倣效惟恐後時老少

奔波棄其業次焚頂上新史有以至字舊史有所以字謝本作以至无故新舊史焚作灼燒作燔少作㓜

業次作生業(⿱艹石)不即加禁遏更歴諸寺必有断臂臠身以爲供養

者傷風敗俗傳𥬇四方非細事也或无脔字夫佛本夷狄之人與

中國言語不通衣服殊製口不言先王之法言身不服先王

之法服不知君臣之義父子之情佛上新舊史无夫字下或有者字不言新舊史作不

假如其身至仐尚在奉其國命來朝京師陛下容而接之

不過宣政一見禮賔一設賜衣一襲衛而出之於境不令惑

衆也新舊史无至今二字奉下或无其字而岀之於或无而於二字或无之字惑下舊史有於字新史惑作貳誤也

况其身死巳乆枯朽之骨凶穢之餘豈冝令入宫禁令新舊史作以

孔子曰敬鬼神而逺之古之諸侯行弔於其國尚令巫祝先