Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


惟恭及諸將至遂逆以入者下或有至字非是以或作与及郛三軍縁道讙

聲庶人壯者呼老者泣婦人啼遂入以居𥘉玄佐死呉湊代

或无𥘉字及鞏聞亂歸士寧萬榮皆自爲而後命軍士將以爲

常故惟恭亦有志以公之速也不及謀遂出逆旣而私其人

觀公之所爲以告曰公無爲惟恭喜知公之無害巳也委心

焉進見公者退皆曰公仁人也聞公言者皆曰公仁人也環

以相告故大和𥘉玄佐遇軍士厚士寧懼復加厚焉至萬榮

如士寜志懼下方有不字云士寕懼其无以継也(⿱艹石)方不字則下文皆衍○今按士寕万榮專命竊據故懼士

卒之圖巳而復加厚焉尋上下文未見其措費而薄之之意也况以下文又加厚每加厚推之不字之衍甚明方説誤矣

及韓張亂又加厚以懷之至于惟恭毎加厚焉故士卒驕不

能禦則置腹心之士幕於公庭廡下挾弓執劒以須日出而

入前者去日入而出後者至寒暑時至則加勞賜酒肉故士下或

有寕字非是公至之明日皆罷之貞元十二年七月也明日二字方作時非