Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


少寛假以來諌爭帝曰愈言我奉佛太過猶可容至謂東漢

奉佛以後天子咸夭促言何乖刺耶愈人臣狂妄敢爾固不

可赦於是中外駭懼雖戚里諸貴亦爲愈言乃貶潮州刺史

旣至潮以表哀謝帝頗感悔欲復用之持示宰相曰愈前所

論是大愛朕然不當言天子事佛乃年促耳皇甫鏄素忌愈

直即奏言愈終狂䟽可且内移乃改𡊮州刺史𥘉愈至潮問

民疾苦皆曰惡溪有鱷魚食民畜産且盡民以是窮數日愈

自往視令其屬秦濟以一羊一豕投谿水而祝之是夕𭧂風

震電起谿中數日水盡涸西徙六十里自是潮無鱷魚患𡊮

人以男女爲𨽻過期不贖則没入之愈至悉計庸得贖所没

歸之父母七百餘人因與約禁其爲𨽻洪譜云公以十四年已亥正月癸巳貶潮

州刺史宰相疑馮𪧐草䟽出宿爲歙州刺史時宰相皇甫鏄程异也公之𬒳謫即日上道便道取疾以至海上據宜城驛

記則以三月二日過官城據龍吏詩則以三月幾望至曲江據謝表則以三月二十五至潮州據𥙊文則以四月二十四