Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朱文公校昌𥠖先生外集卷之七 考異音釋附

 順宗實録二起二月盡二月

二月甲子上御丹鳯門大赦天下自貞元二十一年二月二

十四日昧爽巳前大辟巳下罪無輕重常赦所不原者咸赦

原之諸色人中有才行兼茂明於理躰者經術精深可爲師

法者逹於吏理可使從政者宜委常參官各舉所知其在外

者長吏精加訪擇具名聞奏仍優禮發遣舊事宫中有要市

外物令官吏主之與人爲市隨給其直外物下或有間字貞元末以

官者爲使抑買人物稍不如本估末年不復行文書置白望

數百人於兩市并要閙坊閱人所賣物但稱宫市即歛手付

與眞僞不復可辨無敢問所從來其論價之髙下者率用百

錢物買人直数千錢物其論疑當作与論仍索進奉門户并脚價錢

將物詣市至有空手而歸者名爲宫市而實奪之嘗有農夫