Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


最髙以故多謗曽旣卒公携家北歸葬㑹河陽建中貞无間復避地於江南韓氏有别業在宣城因就食焉見歐陽詹哀

詞復志賦祭嫂及老成文示爽詩愈自知讀書日記數千百言比長盡能通

六經百家學行狀云讀書能記它生之所習墓志云先生七嵗好斈言出成文厶今按復志賦云值中原之

有事𠔃將就食於江之南始專專於講習𠔃非古訓爲无所用其心則公之爲斈正在就食江南時也擢進士

洪譜云貞元三年丙寅公年十九始至京師見𥙊老成文歐陽哀詞答崔立之書五年己巳有上賈滑州書六年庚

午有河中府連理木頌七年辛未有送斉皡序八年壬申登進士第時年二十五見上邢君牙書唐科名記云貞元八年

陸贄主司試明水賦御溝新栁詩公名在榜中見与陸貟外書舊史云太暦貞元間文士多尚古斈而獨孤及梁粛最称

渊奥愈從其徒游銳意鑚仰而自振於一代洎㪯進士投文於公卿間故相鄭餘慶頗爲名譽由是知名是年有争臣論

九年癸酉博斈宏詞試太清宫𮗚紫極舞賦顔子不貳過論見上考功崔虞部書及与韋舎人書十年甲戍有省試斈生

代斎郎議方攷此議當繫十一年試宏詞下未詳是否洪譜又云是年甞歸河陽省墳墓見祭老成文有贈張童子序十

一年乙亥又試宏詞見答崔立之書有三上宰相書皆不報是年去京師過潼関有感二鳥賦旣歸河陽有畫記遂自河

陽如東都有𥙊田横文○今按八年以後此年以前又甞遊鳯翔以書抵邢君牙不得意去有岐山詩洪程皆定爲此年

六月誤矣㑹董晉爲宣武節度使表署觀察推官晉卒愈從䘮出