Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不四日汴軍亂乃去依武寧節度使張建封建封辟府推官

操行堅正鯁言無所忌董晉行狀云十二年七月晉拜宣武節度使受命遂行韓愈實從公行狀

云董公辟公以行得試祕書省校書郎爲𮗚察推官墓誌云先生三十有一而仕神道碑云十四年用進士從董晉平汴

州推官舊史作廵官○洪譜云二狀載公入汴在十二年丙子与史合而志碑所記皆後二年殊不可曉豈今年辟公以

行至十四年始有成命邪亦不應如是之緩也方攷蜀本樊本無三十一而仕之文但云歴官二十有七年尓然自公卒

之年逆数之亦當以十四年三十一𡻕爲歴官之始故公入汴雖在十二年然水門記十四年正月作石本猶但称攝節

度掌書記前進士韓愈是辟命猶未下也計必是年辟命乃下故碑志之言如此不當以命下之緩爲疑也厶今按公入

汴之年洪方得之碑志所計年数(⿱艹石)以命下之日言之亦未爲失但云十四年從董晉平汴州則誤矣又送俱文珍序亦

在十三年安得言十四年乃入汴乎要當以公之自言及二狀二史通鑑爲正持正狂躁其攷之或有未審不足據也舊

史之作廵官則程記巳辨其非乙矣○洪譜又云十三年丁丑公在汴有復志賦送汴州監軍俱文珍序十四年戊寅公在汴

有天星詩水門記楊燕竒碑十五年己卯董晉行狀云二月三日丞相薨公從䘮行四日而汴州乱有汴州乱詩歴官記

云汴軍乱愈家在圍中㝷得脫下汴東趨彭城愈從䘮至洛还孟津渡汜水出陳許閒以二月暮抵徐州節度使張建封

居之于符離睢上及秋將辭去建封奏爲節度推官試恊律郎至冬建封使愈朝正于京師見歐陽哀詞是年有此日足