Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


可惜汴泗交流詩答李翶書上建封書論晨入夜歸事後又有諫擊毬書賀白兎狀徐泗豪節度掌書記㕔石記崔翰墓

志十六年庚辰春公朝正叵徐有歸彭城詩夏去徐西居於洛陽見孟東野書及題下邳李生壁按公与東野書欲至秋

辝去而題李生壁在五月十四日則不待全秋而巳去徐矣舊史亦云公發言眞率无所畏避豈竟以此不合雖建封之

知巳亦不能容邪公旣去徐而建封卒翌日徐軍乱見白楽天哀三良文在洛有与衛中行書冬公如京師調四

門愽士洪譜云十七年辛巳公在京師從調選三月東還見与盧汝州薦侯喜狀將歸有贈孟東野房蜀客詩是

年有送李愿歸盤谷序李楚金墓誌公自去年冬參調竟无所成而歸今年冬再往十八年壬午春始有四門博士之授

愽士日甞謁告歸洛因遊華山即答張徹詩所謂洛邑得休告華山窮絶陘者也李肇囯史𥙷云愈好竒与客登華山

絶峯度不可返發狂慟哭爲書与家人别華隂令百計取之乃下沈顔作聲書以爲肇妄載豈有賢者輕命如此考公詩

則知囯史𥙷乃實録也是年有送陸歙州序上巳日燕太斈聽弹琴序与崔羣書施士丐墓誌馬彚行狀監

御史上䟽極論宫市德宗怒貶陽山令有愛在民民生子多

以其姓字之洪譜云十九年癸未公年三十六自愽士拜監察御史時有齒落哭楊兵曹陸歙州傪詩及与

陳京給事書禘祫議論𫞐停選㪯狀苗氏墓志又上李實書称前守四門博士時巳罷博士未受御史之命書云愈來京

師於今十五年蓋公自貞元五年從鄭滑間復來京師至此十五年矣實録於實詆之不餘力而此書乃盛称其所長此