Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又不可曉也方攷唐制凡居官以四考爲满公在官踰年耳不知何故而罷罷而復迁行狀墓碑皆只言選授四門博士

監察御史而此書称前官又以文投贄於李實似(⿱艹石)不得巳者是固甞罷博士而别迁也是嵗七月公猶任博士乞免

停選狀謂臣雖非朝官月受俸銭可以考也罷免之由不可詳究然恐不至於媚實以求進也或云德宗未年不任宰相

所取信者李實韋執誼輩耳公蓋未免於屈身以伸道也然公天旱人飢狀專指李實而言其脩實録又於實一辭不恕

獨於此書抵牾如此又公年十九始來京師在貞元二年貞元十九年實十八年矣今云來京師於今十五年洪雖

以再至言之其實牽合也併誌所疑以竢知者〇洪譜又云是時有詔以旱饑蠲租之半有司徴愈急公与張署李方叔

上䟽言関中天下根本民急如是請寛民徭而免田租天子惻然卒爲幸臣所䜛貶連州陽山令幸臣李實也見進斈解

及𥙊張署文舊史云愈甞上章数千言極論宫市之弊貶陽山令䟽今不傳則公之𬒳絀坐論此兩事也方攷云公陽山

之貶𭔃三斈士詩叙𫐠其詳而行狀但云爲幸臣所惡岀宰陽山神道碑亦只云因䟽関中旱飢專政者惡之則其非爲

論宫市明矣今公集有御史䑓論天旱人𩚑狀与詩正合况翶湜皆從公遊者不應公甞論宫市数千言而狀及碑誌略

不一言及也然行狀且謂爲幸臣所惡而公詩云或自疑上䟽上䟽豈其由則是又未必皆上䟽之罪也又曰同官尽才

俊偏善柳与劉或慮語言泄傳之落𡨚讎又岳陽楼詩云前年出官由此禍最無妄姦猜畏弹射斥逐恣欺誑是盖爲王

叔文韋執誼等所排矣德宗晚年韋王之黨巳成是年𥙷闕張正買䟽諫它事得召見与所善者数人皆𬒳譴斥意公之