Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


岀有𩔖此也憶昨行云伾文未揃崖州熾雖得赦宥常愁清是其爲叔文等所排豈不明甚特无所歸咎駕其罪於上䟽

耳洪兼宫市旱飢两事言之而又不考韋王始末故爲申及之一洪譜又云以公詩攷之盖以十九年冬未貶官二十年

甲申春始到陽山時有同冠峽貞女峽和張十一功曹送刘生謝李貟外諸詩及别知賦送楊八弟歸湖南序區𠕋序荅

竇存亮書王弘中燕喜亭記改江陵法曹參軍洪譜及歴官記云二十一年乙酉正月丙申順宗即

位二月甲子大赦八月辛丑改元永貞迁者皆追回愈爲𮗚察使所抑財徙江陵府法曹参軍見八月十五夜贈張功曹

詩及張署墓志河南同官記○洪又云公以今年春遇赦夏秋離陽山竢命於郴者三月至秋未始受法曹之命見𥙊李

郴州文時有郴州祈雨及郴口諸詩自郴至衡有合江亭及謁衡岳廟詩自衡至潭有陪杜侍御遊湘西寺及湘中諸詩

自此泛洞庭有阻風贈張十一詩至岳州有别竇司直詩赴江陵有途中𭔃翰林三斈士詩又有送孟琯序荆潭唱和序

上李巽書鄭夫人殯表及五箴序云余生三十有八年則其箴盖是年作所謂幕中之辨盖謂在徐州時䑓中之評則謂

爲御史時也元和𥘉權知國子博士分司東都三歳爲眞洪譜云永貞二

年丙戍正月丙寅朔改元元和時憲宗即位之踰年也公年三十有九其春夏猶在江陵有李花寒食出游夜歸贈張十

一鄭羣贈簟答張徹諸詩六月自江陵召拜囯子博士還朝後有豐陵行游青龍寺贈崔立之送文暢諸詩城南諸聮句

及𥙊十二兄岌文并墓誌二年丁亥春公爲博士有元和聖德詩并釋言行狀云宰相有愛公文者將以文斈職処公有