Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


能得彼而見𫉬於我是則汝之實也當汝爲愚而猶以爲誣

寕有說耶曰是則然矣敢問子之愚何如而可以及我柳子

曰汝欲窮我之愚說𫆀雖極汝之所往不足以申吾喙詐機切口

涸汝之所流不足以濡吾翰音寒羽也姑示子其畧吾茫洋乎

无知氷雪之交衆裘我絺溽暑之鑠衆從之風而我從之火

吾盪而趍不知太衍之異乎九衢以敗吾車行音杭太行山名險路也

放而遊不知吕梁之異乎安流以没吾舟呂梁在彭城縣水三十仞出莊子

吾足蹈坎井頭抵木石衝冒榛𣗥冒一作行僵仆虺蜴而不知

怵惕何䘮何得進不爲盈退不爲抑荒涼昬黙卒不自克此

其大凢者也願以是汙汝可乎於是溪神深思而歎曰嘻有

餘矣是及我也因俯而羞仰而吁涕泣交流㪯手而辝辝悔

一明斍而莫知所之遂書其對

   對賀者