Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


SKchar水之陽有溪焉東流入于瀟水或曰冉氏甞居也故姓是

溪曰冉溪日一本作爲或曰可以染也名之以其能故謂之染溪

余以愚觸罪謫瀟水上愛是溪入二三里得其尤絶者家焉

古有愚公谷說苑斉桓公出獵入山谷中見一老公問曰是爲何谷對日爲愚公之谷以臣名之今予

家是溪而名莫能定土之居者猶齗齗然齗魚巾切爭也孔子丗家云洙泗之

間斷齗如也不可以不更也更平故更之爲愚溪愚溪之上買小

丘爲愚丘自愚丘東北行六十歩得泉焉又買居之爲愚泉

愚泉凡六穴皆出山下平地蓋上岀也合流屈曲而南爲愚

溝遂負土累石塞其隘爲愚池愚池之東爲愚堂其南爲愚

亭池之中爲愚島嘉木異石錯置錯入皆山水之竒者以余

故咸以愚辱焉夫水智者樂也楽五教切今是溪獨見辱於愚何

哉蓋其流甚下不可以灌漑又峻急多坻石坻与坘同音遲小渚也

舟不可入也幽䆳淺狹蛟龍不屑不能興雲雨無以利丗而