Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


適𩔖於余然則雖辱而愚之可也寗武子邦無道則愚智而

爲愚者也顔子終日不違如愚睿而爲愚者也皆不得爲眞

愚今余遭有道而違於理悖於事故凡爲愚者莫我(⿱艹石)也夫

然則天下莫能爭是溪余得專而名焉溪雖莫利於丗而善

鍳萬𩔖清瑩秀徹鏘鳴金石能使愚者喜𥬇眷慕樂而不能

去也余雖不合於俗亦頗以文墨自慰漱滌萬物牢籠百態

而无所避之以愚辭歌愚溪則茫然而不違昏然而同歸超

鴻𫎇混希夷寂寥而莫我知也於是作八愚詩紀於溪石上

   婁二十四秀才花下對酒唱和詩序婁圖

君子遭丗之理則呻呼踴躍以求知於丗而遯隱之志息焉

於是感激憤悱思奮其志略以效於當丗以形於文字以形一本

作故伸於歌詠是故有其具一本无故字而未得行其道者之爲

之也婁君志乎道而遭乎理之丗其道宜行而其術未用故