Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


可謂屈抑矣而名益茂藝之周也茍非處心定氣則曷能如

此哉余聞其欲退家殷墟脩志増藝懼其沉鬱傷氣懷憤而

不逹乃徃送而諭焉夫有湛盧豪曹之器者呉越春秋越王使歐治鑄劒三

魚揚豪曹湛盧又越王句踐有宝劒五純釣湛盧鏌鎁豪曹巨闕也患不得犀兕而剸之剸㫖兖切

細剖也又之轉切不患其不利也今子有其器宣其利乗其時夫可

患焉磨礪而坐待之可也遂欣欣而去

  送辛殆庻下第遊南鄭序

朝廷用文字求士毎歳布衣束帶偕計吏而造有司者僅半

孔徒之数春官上大夫擢甲乙而升司徒者於孔氏髙第亦

再倍焉僕在京師凡九年于今其間得意者二百有六十人

其果以文克者十不能一二甞從俊造之後頗渉藝文之事

四貢郷里而后獲焉方之於釣者絲綸不属之欲喙甚直

喙上有鈞字嗜有美餌者一本耆作懷字下无者字而觖望獲魚之暮觖古冗切窮瑞