Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


則善取者皆指而𥬇之今辛生固窮而未逹遲乆而不試

褒衣之徒視子而捧腹者蓋不乏焉辛生甞南依蠻楚專志

於斈爲文無謬悠迂誣之談鍜錬剪截動可𮗚采故相國濟

斉映接禮加等常爲右客且佐其筞名之願遂笈典墳

及又極曄切負書箱也䄂文章北來王都𥬇揖羣伍文昌下大夫上士

之列見而器異争爲鼓譽由是爲聞人戰術藝之場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)莫與爭

鋒然而迁延二北躑躅不振豈其直鈎而釣懷美餌而羡魚

者耶(⿱艹石)辛生者有司抑之則巳不然身都甲乙之籍其果以

文克歟今則嚢如懸磬傭室寓食方將適千里求仁人𬒳

畏景陟降棧道吾欲抑而不歎其(⿱艹石)心胷何然吾聞焚舟而

秦孟手劒而盟者公羊僖十三年公會斉侯盟于柯曹子手剱而従之皆敗北之餘

也子之厄困而往覇心勇氣無乃發於是行乎成拜賜之信

左僖二十三年孟明日三年将拜君賜刷壓境之耻公羊僖十三年曹子曰城壞壓境君不啚与