Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


故得之則至性大同若水濟水也失之則

衆心不等猶面如面焉誠哉性習之說

將以爲敎先

  玉水記方流詩 以流字爲韻六十

  字成

良璞舍章乆寒泉徹底幽尹孚光灧灧方

折浪悠悠淩亂波紋異縈廻水性柔似風

揺淺瀬疑月落清流濳頴應傍逹藏眞豈

上浮玉人如不記淪棄即千秋