Page:Sibu Congkan0868-曾鞏-南豐先生元豐類槁-10-09.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


人法度之事巧鍼縷刀尺經手皆絶倫先君選其婿扵

里中以歸王氏王氏家故貧曽氏爲冢婦而其姑蚤世

獨任家政䏻精力躬勞苦理細微随先後緩急爲撙節

各有條序有事扵時節朝夕共賓𥙊奉飬撫其門内皆

不失所時将以㳟嚴誠順䏻得其屬人其舅喜曰吾不

以家爲䘏矣其夫歎曰我䏻一意自肆扵官學不以私

累其志曽氏助我也生二女年三十有三嘉祐四年

月三日以疾卒十二月𦵏建昌南城曹大考尚書水部

貟外郎諱仁旺大考右諌議大夫諱致尭先君太常博

士諱易占将𦵏江都告其兄鞏使誌其墓天乎吾哭伯

姊姑踰朞又哭吾妹而誌之其可哀也巳其可哀也巳