Page:Sibu Congkan0904-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-19.djvu/57

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一作愾又作慨然如聞來格來貺謹以一元大武柔毛剛

鬣粢盛薌合薌萁嘉𬞞嘉薦醴齊嚴恭僃物式薦䖍

心皇妣章穆皇后郭氏皇妣章獻明肅皇后劉氏皇

妣章懿皇后李氏配尚饗

   淑徳皇后冊文

嘉祐四年歳次巳亥十月壬戌朔十二日癸酉孝

孫嗣皇帝臣某敢昭告于皇祖妣淑徳皇后尹氏伏

以彤管有煒内徳茂焉清廟載嚴合食爲重⺊月惟

吉僃物有容威靈來臨昭穆序配薦以誠潔神其顧

思謹以一元大武柔毛剛鬣粢盛薌合薌萁嘉𬞞嘉