Page:Sibu Congkan0909-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-24.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


謂至矣惟未立儲貳易曰主器莫若長子殆此之警

戒乎至於水者隂也兵亦隂也武臣亦隂也此推𩔖

而易見者天之譴告苟不虚發惟陛下深思而早決

庻㡬可以消弭災患而轉爲福應也臣伏覩一作

書曰悉心以陳無有所諱故臣敢及之若其他時政

之失必有群臣應詔爲陛下言者臣言狂計愚惟陛

下裁擇臣昧死再拜

   再論水災狀同前

右臣伏覩近降手詔以水災爲變上軫聖憂旣一人

形罪已之言冝百辟無遑安之意而應詔言事者猶