Page:Sibu Congkan0915-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-30.djvu/153

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不知爲誰也思王荆之第㡬子也天皇大帝之語自

漢以来有矣右集本

   後漢武榮碑𡻕月未詳

右漢武榮碑云君諱榮字舎集本作含和治魯詩經韋君

章句孝經論語漢書史記左氏國語爲州書佐郡曹

集本作文學主簿督郵五官SKchar功曹年三十六南蔡府

君察舉孝㢘執金吾丞孝桓大憂屯守玄武闕加遇

害氣遭疾殞靈其餘文字殘缺不見其卒𦵏年月又

不著氏族所出惟其碑首題云漢故執金吾丞武君

之碑云治平元年五月六日書右真蹟