Page:Sibu Congkan0919-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-34.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


秖如唐書亦湏了爾

   又嘉祐 年

某啓雨不止情意沈鬱泥深不能至書局體𠋫想佳

某以手指爲苦旦夕來書字甚難恐遂廢其一支豈

天苦其勞於筆研而欲息之邪悶中謹白

   又嘉祐三年

某啓經節隂雨猶幸且晴不審尊𠋫何似閑作歸田

樂四首秖作得二篇後遂無意思欲告聖俞續成之

亦一時盛事來日食後早訪及爲望

   又同前