Page:Sibu Congkan0919-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-34.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对書簡卷第六

與梅聖俞第一帖事一勝爾一本作事勝爾

第三帖笑談一作談笑諸君一作疑諸君

第六帖販傘者者一作人

第十一帖此固一作此乃

第十六帖移在一作移至

第二十八帖無巳一作何巳

第三十三帖諸薛飲一作諸胥薛飲

第三十八帖此帖合在第三十七帖之前