Page:Sibu Congkan0941-王安石-臨川先生文集-20-18.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


旣墓而圯乃升宅原誰來求銘公子與孫公初洎終

惟義之事維才之完而薄于施乃其後人有克厥家

天啓予公非在兹邪

    京東提㸃刑獄陸君墓誌銘

㸃京東諸州軍刑獄公事兼本路勸農事朝奉郎

尚書司封員外郎充集賢校理上輕車都尉賜緋魚

袋借紫陸君諱廣字彦博其先吳郡人也至君之高

祖始遷福州之𠋫官以避唐末之亂曽祖諱景遷仕

吳越爲驍𮪍上將官檢校太傅祖諱崇扆以威武軍

觀察推官從其王歸京師官至殿中丞歷知瀘道潮

貴四州以卒考諱中和不仕以君故贈官至尚書職

方員外郎君以天聖二年進士起至皇祐四年某月