Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


先帝所屬以輔朕身敢有毀者坐之自是桀等不敢復言燕噲之於子之𢧐國䇿蘇代爲齊使

於燕王噲問之曰齊宣王何如對曰必不霸燕王曰何也曰不信其臣蘇代欲以激燕王以厚任子之也於是

燕王大信子之遂以國遜之三年燕國大乱德宗之於盧𣏌唐姦臣傳𣏌爲御史中丞論奏

無不合踰年遷大夫不閱旬同平章事其狙害隱毒天下無不痛憤以杞得君故不敢言卒致奉天之禍

爲信一也此三者皆人君之所難有志之士所常咨嗟

慕望曠丗而不𫉬者也然考此數君者治亂興衰安危

之効相反如此豈可不求其故歟夫貪慕其成功而爲

之與懲其敗而不爲此二者皆過也學者將何取焉按

其巳然之迹而詆之者易推其未然之理而辨之也難

是以未及見其成功則文王之勤無以異於始皇而方

其未敗也符堅之斷與𣈆武何辨請舉此數君者得失

之源所以相反之故將詳觀焉