Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


文景之化幾致刑措及唐中葉列三百州爲千四百縣

而政益荒是時宿兵八十餘萬民去爲商賈度爲佛老

雜入科役率常十五天下常以勞苦之人三奉坐待衣

食之人七流弊之極至元和中乃命叚平仲韋貫之許

孟容李絳一切蠲減凡省冗官八百貟吏千四百貟民

以少紓而上下相安無刻核之患唐李吉甫傳元和六年吉甫再秉政乃上

奏曰囯家自天宝以來宿兵常八十餘万其去爲商販度爲佛老雜入科役者率十五以上天下常以劳苦之

人三奉坐待衣食之人七而内外官仰奉禀者无慮万貟漢𥘉置郡不過六十而人景化幾三王今列州三百

縣千四百費廣制輕非致化之本願詔有司博議州縣有可併併之嵗時入仕有可停停之則吏寡易求官少

易治乃詔給事中叚平仲中書舎人韋貫之兵部侍郎許孟容户部侍郎李絳参閱蠲減凡省冗官八百貟吏

千四百貟公所引用雖前後不同大㮣皆本諸此今 朝廷無事百有餘年雖

六聖相授求治如不及而吏惰民勞盖不勝弊今者驕