Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


藪音数錢之数彼僣立四都分置守宰倉廪府庫莫不備具有

一旦之急適足以自累守之不能棄之不忍華夷雜居

易以生變如此則中國之長足以有所施矣然非特如

此而巳也中國不能謹守其法彼慕中國之法而不能

純用是以勝負相持而未有决也夫蠻夷者以力攻以

力守以力戰顧力不能則逃中國則不然其守以形其

攻以𫝑其戰以氣故百戰而力有餘形者有所不守而

敵人莫不忌也𫝑者有所不攻而敵人莫不憊也氣者

有所不戰而敵人莫不懾也苟去此三者而角之於力

則中國固不敵矣尚何云乎惟 國家留意其大者而

爲之計其小者臣未敢言焉

經 進東坡文集事略卷第十九