Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


居法宫之中其憂勤而不息耶臣不得而知也其宴安

而無爲耶臣不得而知也然所以知道逺之歎由 陛

下之不勤者臣𥨸見 陛下以天下之大欲輕賦稅則

財不足欲威四夷則兵不強欲興利除害則無其人欲

表世厲俗則無其具大臣不過遵用故事小臣不過謹

守簿書上下相安以苟𡻕月此臣所以妄論 陛下之

不勤也臣又𥨸聞之自頃𡻕以來大臣奏事 陛下無

所試問直可之而巳仁宗至和間不豫自此御朝多拱黙不言大臣奏事可即肯首否即

臣始聞而大懼以爲不信及退而觀其効見則臣亦

不敢謂不信也何則人君之言與士庶不同言脫於口

而四方傳之捷於風雨故 太祖 太宗之世天下皆

諷誦其言語以爲聳動之具今 陛下之所震怒而賜