Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/88

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者謹重則必成輕發則多敗此理之固然也 陛下(⿱艹石)

出於謹重則屢作屢成不惟人信之 陛下亦自信而

日以勇矣若出於輕發則毎舉而毎敗不惟人不信

陛下亦不自信而日以怯矣文宗始用訓注其意豈淺

也哉而一經大變則憂沮䘮氣不能復振文宗亦非有

失德徒以好作而寡謀也李訓鄭注傳云文宗始用宋錫 --(右上『日』字下一横長出,類似『旦』字的『日』與『一』相連)謀誅王守澄不克而死

䆠官益横帝愈憤恥注隂知帝SKchar屡建宻計引李訓叶力訓因韓約奏甘露請文宗親往因欲盡誅䆠官㑹風

動無幕見執兵者𬽦士良等驚走遣神䇿副使劉泰倫率衛士捜捕竟殺訓注死者千餘人自是䆠官益熾帝

無以制居常忽忽不懌毎遊燕雖倡樂𮦀沓未甞歡𥬇往往瞋目獨語或裴回眺望賦詩以見情卒感疾棄天

謹重者始(⿱艹石)怯終必勇輕發者始(⿱艹石)勇終必怯廼者

横山之人未嘗一日而忘漢雖五尺之童子知其可取

然自慶曆以來莫之敢發者誠未有以善其後也近者