Page:Sibu Congkan0962-蘇軾-經進東坡文集事略-10-09.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


身也彼皆吾頭而不能爲頭之用彼皆吾身而不能具

身之智則物有以亂之吾將使丗人左手運斤而右手

執削目數飛鴈而耳節鳴鼔首肯旁人而足識梯級雖

有智者有所不暇矣而况千手異執而千目各視乎吾

燕坐寂然心念凝黙湛然如大明鏡人鬼鳥獸𮦀陳乎

吾前色聲香味交通乎吾躰心雖不起而物無不接必

有道耶千手之出千目之運雖未可得見而理則具矣

彼佛菩薩亦然雖一身不成二佛而一佛能變河沙諸

國非有他也觸而不亂至而能應理有必至而何獨疑

於大悲乎成都西南大都㑹也佛事最勝而大悲之像

未睹其傑有法師敏行者能讀内外教傳通其義欲以

如幻三昧爲一方首乃以大㫋檀作菩薩像端嚴妙麗