Page:Sibu Congkan1093-朱熹-晦庵先生朱文公文集-50-36.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


記文定公問答皆他書所無有而提綱挈領指示學者用

力處亦卓然非他書所及下篇四十七章與板本吳氏本

略同然時有小異蓋損益曽氏所記而精約過之輙因其

舊定著爲二篇且著曽氏本語及吳氏之異同者於其下

以備參考獨板本所増多猶百餘章然或失本指雜他書

尤者五十餘章至詆程氏以助佛學直以或者目程氏

而以予曰自起其辭皆荒浪無拫非先生所冝言亦不𩔖

答問記述之體意近世學佛者𥝠竊爲之以亢其術偶出

於曽氏雜記異聞之書而傳者弗深考遂附之於先生傳

之乆逺疑誤後學使先生爲得臯於程夫子而曽氏爲得

辠於先生者則必是書之爲也故竊不自知其固陋輒放

而絶之雖或𬒳之以僣妄之罪而不敢辭也其餘所謂失