Page:Sibu Congkan1203-楊萬里-誠齋集-32-19.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


未嘗見也未嘗聞也亦未嘗和也復倡而為之說

與夫前之倡者偶同焉天下其不信乎借令不信

而三人者亦可以自信矣非同焉之可信也不約

而同焉之可信也易之八卦其畫各三說者曰此

卦也予曰卦者其名而畫者非卦也此伏羲氏初

製之字也聞者愕焉曰嘻甚矣其好異也予亦疑

淳熙戊申予與亡友尤延之同寮因語及之延

之大喜曰此古人未嘗言平生未嘗聞也予猶疑

之今年三月吾鄉之士西昌劉文郁從周示予以

其所著周易宏綱之書亦曰八卦者古之字也予