Page:Sibu Congkan1385-王惲-秋澗先生大全文集-24-11.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


殆非所以恪正事而儼官守也又以品秩等威視堂之

隆殺固不可與嚮也相𩔗於是張皇前規構(“冉”換為“冄”)而一新

凢爲楹三鉅筵東西六㝷有竒南北䆳三十有七尺

髙爽靖深公居儼稱復作左右翼㕔各三楹及增崇

儀閈俾與新𪠘映𢃄相奐仍扁其顔曰帥正復舊觀

也凢三月告成詢其費曰安取輟公稍以給之越六

月某日命饗於新堂㑹僚佐属吏與郡之士夫粛四

方之賔旅大合樂以落之望之儼然與飛雲傑構相

雄跨矣故老嘆息以謂百年来方覩官府若斯之盛

吁治其可忽也哉而忽而治只在公正從違而巳然

則何爲公事不𥝠之謂也故公則生明何爲正正巳

而正不正者也故正則可大天下之事未有不公而