Page:Sibu Congkan1401-戴表元-剡源戴先生文集-6-3.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


李唐君君儒秩且滿杭士賢其爲人而重其去羣諗于剡源

戴表元曰唐君學醇行良材通識清自其父兄家𫝑之所振

激里巷塲屋之所推擇刖固已當濯纓青雲之淵飛居積星

之林年運而邁方由諸侯賔⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾佐属計日積勞進名扵天府

此杭學之遇而唐君以爲淹也凡我同志旣各爲詠歌道所

以殷勤戀慕之意而子爲序𤼵之何如表元不得辭因爲之

  送王子慶序

宇宙間清華竒秀之氣𤼵扵祥瑞者爲醴泉慶雲珍禽異卉

珠玕寳玉之属而在人也爲文章才藝殆末嘗一日闕扵世

使一日可闕則天地之氣有時息矣然自常情窺之頗若無

預扵治道而自古秀人才士制作精能之極必待禮樂太平