Page:Sibu Congkan1420-袁桷-淸容居士集-16-10.djvu/142

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其承猗與盛㢤其卒在㤗㝎三年九月某

日年六十有三某月某日葬某縣某郷子

男四謙亨復亨鼎亨㤗亨女三嫁黄中正

孫良玘葉原道皆仕族孫男七孫女七娶

姚氏曽祖妣SKchar氏祖妣劉氏妣謝氏謙亨

奉柩将歸里踵門泣以告曰先生故大門

知官譜唯詳而吾里𫉬銘者數家矧先子

丗系若是敢以請銘曰

志專豐崇𠯁昌其躬家傳扵忠蹇事于公

美玉𥫄之良馬縶之不泄不辱云紹以續