Page:Sibu Congkan1444-虞集-道園學古錄-12-10.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


有戒敕之義蓋必有聞焉知其得於天者如是其大有諸已

者如是其全於是慎之於存養之初不使有一毫之偏雜戒

之於臨事之際不使有一事之差繆如是而致其謹敕之功

者爲學之要道也如大江之流而諸水皆從裘領之挈而舉

體皆順果知所以爲謹敕之道則所謂十六言者皆由義理

而出一源而無間矣而異端郷原之流亦不得托其似是之

非以謬迷於當時也夫君子之爲學也爲敦厚而不爲刻薄

爲周慎而不爲䟽鹵爲無擇言而不爲躁妄爲謙約而不爲

放肆爲節儉而不爲奢縱爲廉公有威而不爲私昵者皆必

謹敕而後能之故聖賢之學必曰由敬而入必曰戒謹恐懼

皆謹敕之事其可以爲易能乎哉嗚呼欲知謹之說乎扳之

詩曰敬天之怒無敢戯豫敬天之渝無敢馳驅朱子曰言天

之聦明無所不及不可以不敬也欲知敕之道乎抑之詩曰