Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


禮曰軍禮曰㐫禮曰吉禮例之綱七例之目八十有八凡春

秋之例禮失者書出于禮則入于法故曰刑書也事實辭文

善惡畢見聖人何容心哉盖渾渾如天道焉所謂例者學者

以此而求聖經云耳儀禮存者卜七篇先生𥙷逸經八篇者

投壷奔䘮取之小戴記公冠諸侯遷廟諸侯釁廟取之大戴

記中霤禘于太廟王居明堂者篇名見諸鄭氏註而其文則

甚略矣有傳十篇冠義昏義士相見義郷飲酒義郷射義燕

義大射義皆取之小戴記大射義廼自郷射義而分者聘義

公食大夫義則用清江劉氏所𥙷朝事義則取諸大戴記以

備覲義而所謂禮記纂言者旣取諸義附于經又别大學中

庸别爲一書其存者凡三十六篇通禮九䘮禮十一𥙊礼四

通論十二篇次先後稍変於舊就篇之中科分櫛剔以𩔖相

從俾其上下文意聮属章之大㫖標識于左其篇章文句秩