Page:Sibu Congkan1445-虞集-道園學古錄-12-11.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


元戊寅尚書广山之里第燬君奉神主抱遺書簮笏誥命以

避而不及其私居北園三十年求聖賢於方𠕋與名士爲交

游前進士范登氏題其齋曰止善表其爲學之志如此郷人

有蒙誣于官而不直者邑大夫適見君君爲道見誣之故大

夫從而直之其人感君恩懷白金爲謝君斥去不受大德至

大間里中飢至順庚午又飢君皆出巳粟賑之全活甚衆里

人爲之謡曰六十年前歳庚午雷氏出粟活飢者後庚午歳

歳復飢霜氏出粟如當時雷氏子孫力爲善文章貴重當復

見其丗澤可知矣即广山爲居如尚書時規制人不以爲過

也國學進七國登者本君之同父兄也子泰禮孫民傑皆相

継殁無後君乃求諸伯兄將仕郎國賔之孫同康而立之以

成進士之志君娶同里曽氏房州知府光之孫女也資送充

厚而曽氏遭時艱家遽乏君盡歸所賫資以養之親䘮未葬